Iň oňat Google Web Scraper - Semalt hünärmeni

Gitorious, GitLab we BitBucket ýaly, GitHub hem maglumatlaryňyzy okalýan we ulaldylan görnüşde tygşytlaýan, ökde dolandyryş ulgamy. GitHub meýilnamalaryň iki görnüşini hödürleýär: mugt ammarlar we tölegli ammarlar. Bütin dünýäde 15 milliondan gowrak işjeň ulanyjynyň we 56 milliona golaý ammarynyň bardygyny öňe sürýär.

GitHub ulanmagyň esasy sebäpleri:

1. Açyk çeşme taslamalaryňyza goşant goşýar:

GitHub halaýan açyk çeşme taslamalaryňyza goşant goşýar we köp wagt we güýji tygşytlaýar. Taslamaňyzda wikiler ýa-da yzarlaýjylar bar bolsa, GitHub-ny saýlap bilersiňiz we işiňizi amatly ýerine ýetirip bilersiňiz. Symfony, Django we Ruby on Rail bu hyzmaty uzakdaky işçileriň täze taslamalaryny we goşantlaryny ösdürmek üçin ulanýarlar.

2. GitHub kärhanasy:

GitLab we BitBucket ýaly, GitHub Enterprise uly göwrümli kärhanalar üçin niýetlenendir. Programmistlere we hünärmenlere ammarlaryny korporatiw diwar diwarynyň aňyrsynda ýerleşdirmäge kömek edýär.

3. Bellik:

Markdown, belli bir tekst redaktory bilen resminamalary ýazmak praktikasydyr. GitHub wikileri, teswirleri we yzarlaýjylary belliklere öwürmäge we şeýlelik bilen işiňizi aňsatlaşdyrmaga ukyply. Başgaça aýdylanda, bu hyzmat bilen professional resminamalary ýazyp bilersiňiz. Programmingeterlik programmirleme ýa-da kodlaşdyrmak endikleriňiz ýok bolsa, GitHub-dan tekst resminamalaryny taýýarlap bilersiňiz.

4. Kiçi we orta göwrümli kompaniýalar üçin amatly:

GitHub-da ajaýyp resminama bar. Bu kiçi we orta kompaniýalar üçin hem amatly. GitGub bölüminde peýdaly makalalary we ýörgünli mowzuklary tapyp bilersiňiz. Git iş prosesini nädip döretmelidigini bilmek isleýärsiňizmi? Bu ugurda hemme zady bilmek üçin blogyna girip bilersiňiz. GitHub birnäçe aý ozal Gist bilen tanyşdyrdy. Gist bilen, dürli faýllary amatly Git ammarlaryna öwrüp bilersiňiz. Mundan başga-da, “Gist” konfigurasiýa faýllaryňyza we skriptleriňizdäki üýtgeşmeleri paýlaşmagy we yzarlamagy aňsatlaşdyrýar. Gist “Pastebin” -iň ýönekeý düşünjesine esaslanýar we şahsy pasta üçin kod parçalaryny we SSL şifrlemesini goşýar.

5. GitHub Marketplace hyzmaty:

GitHub ulanyjylaryna bazar hyzmatlaryny hem hödürleýär. Iň möhüm hyzmatlar aşakda agzalýar:

• Rollbar - GitHub real wagt düzediş gurallary bilen üpjün edýär we Ruby, Node.js, PHP, .Net, JavaScript, Python, Android, C ++, iOS, Go we Java bilen utgaşýar.

• Codebeat - Bu opsiýa kod derňewi üçin amatly. Goldanýan diller Go, Elixir, Java, Python, JavaScript, Swift, Ruby, Kotlin, TypeScript we Objective-C.

• Travis CI - GitHub gurşawyna doly gözegçilik edýär we web mazmunyny dürli dillere terjime edýän toparlar üçin döredilýär.

• GitLocalize - GitLocalize GitHub ammary bilen sinhronlaýar we işleriňizi ýazga geçirmäge kömek edýär.